Przejdź do treści

Zakończono pierwszą fazę 1 części zadania o nazwie „Monitoringu ryb i minogów

Zakończono pierwszą fazę 1 części zadania o nazwie „Monitoringu ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009.

Badania, które od października 2019 r. na zlecenie RDOŚ w Szczecinie prowadzi Biuro Konserwacji Przyrody S.C. obejmują:

  • Monitoring ilościowy i jakościowy ichtiofauny.
  • Monitoring fauny bezkręgowej jako bazy pokarmowej dla ryb.
  • Monitoring tarlisk – liczenie gniazd tarłowych dwuśrodowiskowych ryb łososiowatych i minoga rzecznego.

W ramach monitoringu ichtiofauny na 56 stanowiskach przeprowadzono zgodnie z metodyką wskazaną w podręczniku „Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III.” GIOŚ 2012, Warszawa pod red. M. Makomaska-Juchiewicz i P. Baran, badania mające na celu ocenę stanu populacji i stanu siedlisk ichtiofauny w oparciu o wybrane wskaźniki.

Badania fauny bezkręgowej wykonano zgodnie z „Metodyką poboru wielosiedliskowych próbek makrobezkręgowców bentosowych (RIVECOmacro) w małych i średniej wielkości rzekach Polski dla celów monitoringu ekologicznego, zgodnej z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Makrozoobentos pobierano z różnych charakterystycznych siedlisk rzecznych występujących na odcinku badawczym o długości ok. 100m. Takich odcinków na potrzeby monitoringu wytypowano w sumie 38.

Inwentaryzację naturalnych miejsc rozrodu ryb łososiowatych prowadzono w miesiącach styczniu i lutym 2020 roku, po zakończonym tarle ryb łososiowatych, które w 2019 roku trwało jeszcze w grudniu. Podczas inwentaryzacji przemieszczano się wzdłuż koryta rzecznego, czasami brodząc w rzece i obserwując strukturę dna. Lokalizując gniazdo trałowe opisywano jego położenie w korycie rzecznym, określano współrzędne GPS oraz mierzono jego rozmiary, a także głębokość na której znajdowało się tarlisko. Do ewidencji wprowadzano gniazda „duże” powyżej 1,0 m długości zakładając że są to gniazda trociowe lub łososiowe (nie pstrągowe).

Raport z opisanych powyżej badań dostępny jest w sekcji „Do pobrania”.

Badania są kontynuowane w roku 2020. Druga faza monitoringu przewidziana jest do wykonania w miesiącach kwiecień – maj.

Larwa minoga strumieniowego po transformacji.
Ogromny piskorz złowiony na odcinku parkowym w Drawsku.
Połowy monitoringowe na Korytnicy.
Głowacz białopłetwy z Zielenicy.

Jednocześnie od września 2019 r. w ramach zadania nr 2 ww. monitoringu, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie prowadzi monitoring pracy specjalnego skanera (sczytywanie i analiza danych), który pozwoli na ustalenie liczebności i składu gatunkowego ryb przechodzących przepławką wybudowaną w ramach projektu przy EW Kamienna na Drawie. Dodatkowo późną wiosną i latem 2020r. w sumie na 4 przepławkach w zlewni rzeki Drawy zostanie przeprowadzony monitoring z wykorzystaniem metod znakowania ryb z użyciem znaczników kodowanych przy użyciu technologii RFID. Badanie pozwoli na ustalenie procentowego rozkładu ryb migrujących przez przepławkę w stosunku do całości znakowanej próby, a co za tym idzie efektywność wykonanych obiektów. Szczegółowe raporty opisujące wyniki tej części monitoringu będą znane w październiku 2020r.

Filmy ze skanera


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress