Przejdź do treści

Warsztaty strażnicze 2016 – Złocienie

Na obszarze Pomorza Zachodniego w ostatnich latach ma miejsce realizacja kilku projektów pro-przyrodniczych, które wśród swych celów zawierają poprawę warunków bytowania ryb wędrownych oraz innych chronionych gatunków wodnych. Większość z nich jest przedmiotem ochrony, jako gatunek, bądź też, jako element chronionego siedliska, dla których ustanowiono obszary Natura 2000, powołano użytki ekologiczne oraz wydatkowano znaczne kwoty, w tym środki z narzędzi finansowych UE, takich jak LIFE+, ale też innych programów regionalnych lub ogólnokrajowych. W kilku z nich współbeneficjentem, bądź beneficjentem samodzielnym jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Z samego statutowego zakresu obowiązków organ ten zajmuje się ochroną środowiska, zaś dodatkowe środki uzyskane z dofinansowań projektowych mają efekt działalności RDOŚ wzmocnić. Część działań projektowych, w których RDOŚ w Szczecinie jest współbeneficjentem, jak projekt NIEBIESKI KORYTARZ RZEKI INA, dobiegła już końca, inne przekroczyły półmetek, jak NIEBIESKI KORYTARZ RZEKI REGA, zaś projekt LIFEDrawaPL zbliża się do niego. We wszystkich tych projektach jednym z istotnych działań jest ograniczenie nielegalnych połowów ryb, szczególnie wędrownych, jak łososiowate, dla których nielicznych stad tarłowych taka dodatkowa presja skutkuje ogromnymi stratami, stając się przez to zagrożeniem dla osiągnięcia zamierzonych wskaźników samych projektów, ale także ogólnej oceny chronionych obszarów. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach realizacji swego samodzielnego LIFE, na dorzeczu rzeki Drawy i sąsiednich obszarach Natura 2000, podjął wysiłek dla poprawy efektywności ochrony ryb przed zakusami kłusowników przez stworzenie koalicji antykłusowniczej w naszym Regionie. Na inicjatywę pozytywnie odpowiedziały wszystkie służby w których kompetencjach leży zwalczanie patologii kłusownictwa oraz użytkownicy rybaccy, a także organizacje społeczne, mające w sferze swej aktywności ochronę środowiska.

24 października 2016 miało miejsce spotkanie warsztatowe zainteresowanych, które odbyło się na Sali udostępnionej przez Burmistrza Złocieńca w tym mieście. W ramach spotkania z problematyką w szczegółach zapoznali uczestników zaproszeni prelegenci:

  • Mecenas Krzysztof Gruszecki, prawnik specjalizujący się w tematyce ochrony przyrody
  • mgr inż. Artur Przybylski – komendant Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie
  • mgr inż. Artur Furdyna – koordynator terenowy projektu LIFEDrawaPL

Dyskusja, jaka potoczyła się po każdym z wystąpień, a także w kuluarach spotkania pozwala optymistycznie spojrzeć na szanse zbudowania koalicji. W chwili obecnej trwają konsultacje dokumentów założycielskich. RDOŚ w Szczecinie liczy, że w pierwszym kwartale 2017 dojdzie do ich podpisania i Zachodniopomorska Koalicja Antykłusownicza stanie się silnym i sprawnym zespołem współpracujących przeciwko patologii kłusownictwa służb i partnerów społecznych, samorządowych oraz użytkowników rybackich w regionie.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress