Przejdź do treści

Sprawozdanie ze spotkania roboczego zespołów projektowych w ramach tworzenia sieci projektów LIFE+

Złocieniec, 27-28.06.2019 r.

Uczestnicy:

 1. RDOŚ Szczecin:
  LIFE13NAT/PL/000009- Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.
 2. Słowiński Park Narodowy:
  LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.
 3. Park Narodowy Ujście Warty:
  LIFE09 NAT/PL/000257, „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty”;
 1. Przedstawiciele Grupy Sterującej: Józef Jeleński, prof. Piotr Dębowski.
 2. Przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Parsęty: Iwona Czerniec Dyrektor, Kamil Piecuch – Kierownik referatu ds. gospodarki Wodnej

W dniach 27-28.06.2019 r. z inicjatywy zespołu Projektu LIFEDrawaPL, zorganizowano spotkanie robocze zespołów projektowych LIFE+, którego celem była wymiana doświadczeń  pomiędzy uczestnikami.

Dwudniowe spotkanie podzielono na dwie części. Cześć formalno – merytoryczną (w siedzibie WST w Złocieńcu), podczas której każdy zespół miał możliwość zaprezentowania swojego projektu oraz część terenową, podczas której zespół LIFEDrawaPL zaprezentował wyniki działań zrealizowanych na rzece Drawie i Korytnicy. Gościnnie do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Grupy Sterującej w osobach p. Józefa Jeleńskiego oraz Prof. Piotra Dębowskiego oraz przedstawicieli Związku Gmin Dorzecza Parsęty.

Związek Gmin Dorzecza Parsęty zrzeszający 19 miast i gmin z obszaru województwa zachodniopomorskiego, został zaproszony do uczestnictwa w spotkaniu ze względu na zbieżność (komplementarność) prowadzonych działań z działaniami Projektu LIFDrawaPL. Związek, z którym zespół LIFEDrawaPl prowadzi bieżącą współpracę, działa w celu podejmowania przedsięwzięć m.in. z zakresu ochrony wód, a przede wszystkim  w celu ochrony bioróżnorodności, w tym ichtiofauny Parsęty i jej dopływów, poprzez wspieranie działań zapobiegających kłusownictwu i racjonalne gospodarowanie zasobami wód, w tym podejmowanie działań służących utrzymaniu, odtworzeniu lub przywróceniu właściwego stanu tych zasobów i relacji przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi ich elementami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie w dniu 27.06.2019 otworzyła i poprowadziła Beata Gąsiorowska – Koordynator projektu LIFEDrawaPL. Zespoły zostały przywitane przez gospodarza Panią Aleksandrę Stodulną – Pełniącą obowiązki Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Podczas spotkania koordynator projektu wraz koordynatorem trenowym p. Arturem Furdyna omówili założenia projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pod kątem zrealizowanych działań ochronnych zwracając szczególną uwagę na konieczność pewnych odstępstw od pierwotnych założeń projektu, które prowadziły do poprawy efektywności działań. Prezentacje uzupełniły wypowiedzi Pana Józef Jeleńskiego – eksperta Grypy Sterującej, który podczas prezentacji wybranych obiektów  wyjaśniał m.in. istotę równowagi hydrodynamicznej oraz jej wpływ na stan rzek. Prezentacja została połączona z dyskusją.

W drugiej kolejności P. Paulina Sopek – koordynator projektu LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” omówiła założenia projektu oraz nakreśliła postęp jego realizacji. Pani Koordynator w swojej prezentacji podkreśliła kilka istotnych problemów, które doprowadziły do konieczności wydłużenia realizacji projektu, w tym m.in.:

 • istotna zmiana uwarunkowań hydrologicznych terenów objętych projektem w stosunku do stanu sprzed jego rozpoczęcia.
 • problemy w uzgodnieniu wykonania udrożnienia rzeki Łupawy na piętrzeniu wodnym w Smołdzinie fragmentującego siedliska gatunków wędrownych ryb i minogów w dorzeczu rzeki Łupawy,
 • problemy z wyegzekwowaniem dokumentacji projektowej o d nierzetelnego wykonawcy,
 • znaczne przekroczenie wartości kosztorysowych robót po zakończeniu projektowania
  w stosunku do założeń przyjętych na etapie wniosku o dofinansowanie projektu, skutkujące koniecznością pozyskanie dodatkowych środków finansowych z innych źródeł.

Następnie Pan Tomasz Bocian – konserwator  obwodu ochronnego Polder Północny – Witnica zaprezentował wyniki zakończonego już projektu LIFE09 NAT/PL/000257, „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

Podsumowaniem tej części spotkania było dodatkowe wystąpienie Pani Iwony Czerniec – Dyrektor biura Związku Gmin i Miast Dorzecza Parsęty, która omówiła działania podejmowane przez Związek na rzecz ochrony bioróżnorodności.

W drugiej części dnia zaprezentowano uczestnikom przebudowywany w ramach projektu próg na rzece Drawie pod mostem, przy ul. Staszica w Złocieńcu, oraz naturopodobny kanał obiegowy  w Głęboczku. Pierwszy dzień spotkania zakończono noclegiem w Zatomiu k. Drawna.

Drugi dzień spotkania objął część terenową. Uczestnikom zaprezentowano o m.in.  pole Biwakowe Nowa Korytnica jako element działania mającego na celu odciążenie rzeki Drawy, w odcinku przebiegającym przez teren Parku Narodowego, z nadmiernej presji turystyki kajakowej.

Następie udano się nad rzekę Korytnicę gdzie zaprezentowano przepławki w Jaźwinach i Sówce wraz z wykonanym tarliskiem (jako niwelacja progu) pomiędzy przepławkami. Kolejno za zgodą Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Kozienicach, zwiedzono największy wykonany w ramach projektu obiekt – przepławkę przy Elektrowni Wodnej Kamienna na rzece Drawie.

Spotkanie zakończono zaproszeniem do udziału w edukacyjnym spływie kajakowym planowanym na drugą połowę sierpnia br. oraz zachęcono do śledzenia dalszych losów projektu na stornie internetowej oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress