Przejdź do treści

Sprawozdanie z wizyty monitor 29-30 października 2019

W dniach 29-30 października 2019 roku, odbyło się piąte spotkanie z Panią Martą Kaczyńską – Monitor projektów LIFE, podczas którego zespół projektu LIFEDrawaPL miał okazję zaprezentować postępy w realizacji działań projektowych w roku 2019.

W pierwszym dniu spotkania udział wzięli:

 • Aleksandra Stodulna –p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Marcin Siedlecki – p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Beata Gąsiorowska – Koordynator Projektu
 • Aneta Radecka – Ekspert do rozliczeń i działań księgowych
 • Małgorzata Ćwiklińska -Ekspert do nadzoru i kontroli działań projektowych
 • Mariola Wróbel – Ekspert naukowy botanik hydrobiolog konsultant Projektu
 • Artur Furdyna – Koordynator terenowy Projektu
 • Wojciech Wójcik – Operator urządzeń elektronicznych
 • Mariusz Raczyński – Ekspert naukowy ichtiolog hydrobiolog konsultant projektu

Spotkanie w siedzibie RDOŚ w Szczecinie poświęcone zostało omówieniu przez zespół zaawansowania poszczególnych działań, ich efektów, problemów jakie pojawiły się w związku z realizacją zadań oraz sposobami ich rozwiązywania. Omówiono również zagadnienia formalno- finansowe oraz przewidywany plan działań na kolejny rok.

W drugim dniu wizyty zorganizowano wizję terenową obszaru realizacji projektu podczas której zaprezentowano faktyczne wyniki działań. Do części trenowej spotkania dołączył Pan Paweł Bilski – Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego (partner projektu oraz przedstawiciel Grupy Sterującej) oraz Pan Maciej Humiczewski – Dyrektor Generalny w Komes Water Sp. Z o.o. – (wykonawca w projekcie).

Pierwszym celem dnia terenowego był północna część  obszaru realizacji projektu i przykładowe stanowiska wsiedlonej w ramach dziania C.1 rdestniczki gęstej Groenlandia densa  na rzece Radwi oraz Chocieli wraz z wykonanym żwirowym dnem stabilizującym.

Następnie zespół udał się w kierunku głównego obszaru projektu – dorzecza Drawy. Punktem początkowym na Drawie była wykonana w ramach działania C.4.1 w technologii „grouted rock” rampa denna na Drawie w Złocieńcu (most przy ul. Staszica).

Następnie udano się w kierunku Głuska na teren Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie w ramach działania C.5.1 przebudowano, nie działającą z powodu złej konstrukcji, starą przepławkę, na Drawie przy EW Kamienna oraz w ramach działania D.3 zamontowano urządzenie do monitoringu ryb i minogów.

Podczas wizyty na Kamiennej Pan Maciej Humiczewski, przedstawiciel Komes Water Sp. z o.o. – wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż bariery kierującej migrujące  organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicy EW Kamienna, przedstawił uczestnikom spotkania główne założenia koncepcyjne projektowanego rozwiązania.

Wizyta trenowa na obiekcie unaoczniła również jeden z istotnych problemów jaki pojawił się w toku eksploatacji przepławki w roku 2019, tj. problem napływających na obiekt z dużą intensywnością liści oraz fragmentującej się roślinności wodnej.

Problem o tej porze roku okazał się niezwykle ważki, ze względu na zatykanie wyjścia z przepławki na wodę górną powodujące:

 • przyspieszenie przepływu wody ze względu na zawężenie pierwszej szczeliny przepławki,
 • obniżanie poziomu wody w komorach przepławki,
 • mogące powodować uwiezienie ryb w przepławce szczególnie w okresie wzmożonej migracji,
 • oplatanie i skręcanie kabla zasilającego urządzenie do monitoringu ryby, zagrażające jego prawidłowej pracy oraz mogące prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Zespół zwrócił uwagę na pojawiający się problem już na początku września i potwierdził potrzebę znalezienia trwałego rozwiązania technicznego, szczególnie, iż jego nasilenie dotyczy okresu jesiennego, w którym gatunki objęte projektem wykazują największą mobilność. Monitor projektu potwierdziła możliwość zaproponowani Komisji Europejskiej działania naprawczego w tym zakresie.

Ostatnim punktem drugiego dnia wizyty Monitor była uchodząca do Drawy rzeka Sucha gdzie wykonano:

 • w ramach działania C.3 Budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników wykonano zabezpieczanie przeciwerozyjne skarpy poprzez odwodnienie drogi i odprowadzenie wód opadowych przepustem drogowym w kierunku łęgu.
 • w ramach działania C.4.3 wykonano rampę denną na Suchej oraz bystrze w korycie Drawy

Spotkanie w tym miejscu było okazją do zaprezentowania miejsca biwakowania Kamienna – obiektu przewidzianego do modernizacji jako dodatkowe zadania C.8.5, na realizację którego wyraziła zgodę Komisja Europejska w związku z przedłużeniem projektu.

Spotkanie zespołu z Monitor projektu upłynęło w miłej atmosferze i zakończyło się wzajemnymi życzeniami powodzenia w dalszej skuteczności w realizacji zadań ochronny.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress