Przejdź do treści

Projekt Life+

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL

Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce.

Ochrona siedliska przyrodniczego 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), w projekcie realizowana będzie w rzekach Pomorza Zachodniego Polski: Radew, Grabowa i Korytnica. Ochrona siedlisk włosieniczników wpłynie pozytywnie na udrożnianą Drawę oraz wzrost różnorodności biologicznej jej dopływów.

Drawa i Korytnica, Grabowa oraz Radew są najważniejszymi na Pomorzu Zachodnim nizinnymi i przymorskimi rzekami, gdzie występują siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis). Są to rzeki w Polsce gdzie stanowiska włosieniczników (Batrachium sp.) znajdują się na wschodniej granicy geograficznego zasięgu ich występowania i są szczególnie narażone na niekorzystne przekształcenia siedlisk rzecznych, które powodują ich ustępowanie.

Zasadniczy problemem środowiskowym, który planuje się rozwiązać w ramach działań projektu, jest brak skutecznej migracji ryb i minogów wzdłuż korytarza ekologicznego, jakim jest cała zlewnia. Poprawa drożności Drawy, będzie realizowana, w miejscach barier uniemożliwiających migrację ryb i minogów na obszarze całej zlewni, a więc także w Drawieńskim Parku Narodowym. Udrożnienie korytarza ekologicznego odbędzie się poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych do ekologii migrujących gatunków:1099 minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis),1106 łososia atlantyckiego (Salmo salar),1163 głowacza białopłetwego (Cottus gobio) i 1149 kozy (Cobitis taenia).

Jedynie w ramach zastosowania Instrumentu LIFE+ możliwe jest zrealizowanie projektu LIFEDrawaPL , kompleksowego i obejmującego wszystkie aspekty aktywnej ochrony. Zadanie rozpoczyna się od fazy przygotowawczej, w której wypracowane zostaną najlepsze metody i sposoby działania, poprzez realizację konkretnych zadań ochronnych z możliwością zastosowana innowacyjnych sposobów ochrony i w połączeniu z kampanią informacyjną na rzecz przedmiotu ochrony, a także pozostając w łączności z innymi prowadzonymi projektami o podobnym charakterze.

Dodatkowo możliwe jest w znacznym zakresie sfinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem personelu niezbędnego dla realizacji zaplanowanych działań. Istnieje także możliwość przeprowadzenia innych ważnych zadań, które mogą pojawić się już w toku realizacji projektu, w ramach kosztów ogólnych.

Ze środków, którymi dysponuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz wyłącznie ze środków funduszy krajowych nie jest możliwe sfinansowanie planowanych w projekcie działań.
Dlatego Instrument LIFE+ jest jedynym źródłem finansowania, dzięki któremu stanie się możliwe szybkie podjęcie zadań niezbędnych dla ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w projekcie.

Cele projektu:

  • Cel 1 zachowanie i poprawa stanu ochrony siedlisk zbiorowisk włosieniczników 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) w 5 siedliskowych obszarach Natura 2000.
  • Cel 2 reintrodukcja rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) w rzekach Radew, Grabowa i Korytnica, gatunku charakterystycznego dla siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis).
  • Cel 3 zwiększenie sukcesu naturalnego rozrodu gatunków: 1099 minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis), 1163 głowacza białopłetwego (Cottus gobio) i 1106 łososia atlantyckiego (Salmo salar) oraz 1149 kozy (Cobitis taenia).
  • Cel 4 zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zagadnień usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek włosienicznikowych.

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress