Przejdź do treści

O RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pracą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie kieruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie – organ administracji rządowej niezespolonej, który jest podległy Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Podstawowe zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • prowadzenie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;
 • udział w strategicznych i transgranicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
 • tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody;
 • uzgadnianie projektów uchwał innych organów w sprawie ustanowienia lub zniesienia innych form ochrony przyrody;
 • ustalanie stref ochrony ostoi roślin, zwierząt i grzybów;
 • koordynacja funkcjonowania i zarządzanie obszarami Natura 2000;
 • wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 • wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody;
 • uzgadnianie projektów zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej;
 • szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną, za które odpowiada Skarb Państwa;
 • prowadzenie kontroli w ogrodach botanicznych, ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji zwierząt;
 • opracowywanie planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • określanie warunków prowadzenia działań na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych;
 • uzgadnianie dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
 • realizacja zadań dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku;
 • udostępnianie informacji o środowisku;
 • opiniowanie wniosków organizacji o rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS;
 • uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa wyznaczających aglomerację;
 • realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami na terenach zamkniętych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Więcej informacji o Dyrekcji


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress