Przejdź do treści

Konferencja w Zatomiu 2017 – ochrona walorów biotycznych i abiotycznych szansą rozwoju turystyki

„Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki” to temat piątej z kolei konferencji współorganizowanej w ramach projektu LIFEDrawaPL w dniach 17 – 19 marca 2017 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w partnerstwie z głównym organizatorem Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy.

Konferencja podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się w ośrodku Gościniec w Zatomiu na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego. Miała ona przede wszystkim na celu promowanie regionu zlewni środkowej i dolnej Drawy (wraz z Korytnicą), w szczególności ożywionych i nieożywionych walorów przyrodniczych będących motorem rozwoju różnych form turystki, w tym kwalifikowanej na tym obszarze. Otwarcia konferencji oraz przedstawienia współorganizatorów dokonał prezes LOT „ Wokół Drawy” Pan Andrzej Górski.

W konferencji udział wzięło około 65 osób, w tym poza przedstawicielami ww. organizatorów osoby reprezentujące m.in. następujące podmioty: Ministerstwo Środowiska (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych), Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy, Drawieński Park Narodowy, Nadleśnictwo Głusko, Nadleśnictwo Drawno, Starostwo oraz Radę Powiatu Choszczeńskiego, Urząd Miasta i Gminy Drawno, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Podstawową z Drawna, Gminę Recz, Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,   Zachodniopomorską Regionalną Organizacje Turystyczną,  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Urząd Miejski w Złocieńcu, Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki, ZESPÓŁ Szkół NR 1 w Choszcznie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej. W konferencji wzięli udział również Poseł na Sejm VIII kadencji Pan Stanisław Gawłowski oraz Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa.

Z punktu widzenia projektu LIFEDrawaPL najistotniejszy był pierwszy dzień konferencji, podczas którego odbył się panel referatowo-dyskusyjny wpisujący się w działania projektu. Moderatorem tej części był Pan Artur Furdyna. Na początku sesji przybliżony został stan zaawansowania prac w projekcie LIFEDrawaPL po dwóch latach jego realizacji (Koordynator Projektu Pani Beata Gąsiorowska). Ponadto przedstawiono referat pn.: „Różnorodność walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Drawy w rejonie Drawna oraz doliny dolnej Korytnicy poza obszarem DPN w aspekcie rozwoju turystyki” (Piotr Waloch – RDOŚ Szczecin) ściśle związany z działaniem C.8 w projekcie LIFE dot. kanalizowania ruchu turystycznego w zlewni Drawy mającym na celu odciążenie turystyczne obszaru Drawieńskiego Parku Narodowego. W dalszej części sesji można było wysłuchać inne bardzo ciekawe referaty, poruszające m.in.:

  • uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie Drawno – Kalisz Pomorski – Recz w świetle wybranych geozasobów (Maria Górska-Zabielska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
  • uwarunkowania bioklimatyczne regionu zlewni Drawy wpływające na możliwości rozwoju turystyki (Czesław Koźmiński, Bożena Michalska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
  • potrzebę ochrony ekosystemu rzecznego od źródeł do ujścia (Artur Furdyna – Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy).

W drugim dniu konferencji odbyła się wycieczka szlakiem walorów geoturystycznych regionu (przewodnicy: Ryszard Dobracki, Marek Leda). Odwiedzono m.in.: Oz w Karpinie, rynek oraz kościół w Reczu, grodzisko w Jaźwinach, skałki w Nowej Studnicy oraz kościoły w Barnimiu i Dominikowie.

W ostatnim dniu konferencji odbyły się dyskusje podsumowujące.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress