Przejdź do treści

IV spotkanie Grupy Sterującej

W dniu 13 czerwca 2017 roku, w sali konferencyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się IV spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Zasadniczym celem spotkania było omówienie harmonogramu oraz stanu przygotowania poszczególnych zadań do rozpoczęcia robót budowlanych, na podstawie dokumentacji projektowych, które uzyskały już pozwolenie na budowę.

Uczestników powitała p. Beata Gąsiorowska, Koordynator projektu LIFEDrawaPL, która przedstawiła agendę spotkania i oddała głos Panu Julianowi Piertołajowi, przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu (Dom Inżynierski „PROMIS” S.A.).

Członkowie Grupy Sterującej omówili szczegółowo przyjęte rozwiązania techniczne, możliwe zagrożenia na etapie realizacji. Inżynier Kontraktu przedstawił posiadane decyzje i uzgodnienia – a także obowiązki spoczywające na uczestnikach procesu inwestycyjnego w toku i po realizacji zadań.  Wskazano na możliwe i niezbędne do uwzględnienia opisy w SIWZ na roboty budowlane. Następnie rozpatrywano  szacowane wartości zamówienia, które wykazały zmiany względem budżetu projektu. W tym zakresie zaproponowano przesunięcia środków oraz wskazano propozycje ograniczenia kosztów.

Niezwykle ważnym aspektem okazały się ograniczenia środowiskowe prowadzenia robót i konieczność prowadzenia prac w określonych terminach przy uwzględnieniu okresów ochronnych ptaków i rozrodu ryb.

Następnie Artur Furdyna wraz z Panem Józefem Jeleńskim omówili szczegółowo działania związane z opracowaniem koncepcji oraz terminów realizacji działań pn.: „Kształtowanie profilu poprzecznego koryta cieku” i „Budową tarlisk w rzekach Korytnica, Radew i Grabowa”.

W spotkaniu wzięło udział 22 uczestników.

Spośród zaproszonych osób w IV spotkaniu Grupy Sterującej udział wzięli członkowie Grupy Sterującej:

 • Pan Paweł Bilski, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Pan Robert Czerniawski, reprezentujący Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii
 • Pan Józef Jeleński, Koordynator projektu SPPW KIK/37 Tarliska Górnej Raby
 • Pan Piotr Dębowski, reprezentujący Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Rutkach
 • Pan Artur Przybylski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie
 • Pan Maciej Humiczewski, Zastępca Dyrektora ds. inwestycji ZZMiUW w Szczecinie
 • Pani Sylwia Borowiak-Najda, reprezentująca Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Pan Krzysztof Zacharzewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
 • Pani Monika Gańcza – reprezentująca Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
 • Pan Paweł Balcerzak – reprezentujący Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Z ramienia RDOŚ w Szczecinie w spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Radosław Grzegorczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Pani Beata Gąsiorowska, Koordynator projektu LIFEDrawaPL
 • Pani Małgorzata Ćwiklińska, Z-ca Koordynatora projektu LIFEDrawaPL
 • Pan Artur Furdyna, Ekspert terenowy projektu LIFEDrawaPL
 • Pan prof. Tomasz Heese, Ekspert naukowy ichtiolog hydrobiolog konsultant projektu LIFEDrawaPL
 • Pan Piotr Waloch – Starszy inspektor w RDOŚ w Szczecinie.

Ponadto przedstawiciele Inżyniera Kontraktu oraz projektanta (DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.):

 • Pan Julian Pietrołaj, PROMIS
 • Pani Alicja Rusiecka, PROMIS
 • Pani Elżbieta Jarominek, DHV Hydroprojekt
 • Pani Dorota Cybulska, DHV Hydroprojekt
 • Pan Paweł Gerba, DHV Hydroprojekt

O konsultacje merytoryczne w zakresie prac w korytach rzek poproszono Pana Piotra Balińskiego ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Szczecinie.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress