Działania projektowe wkroczyły w końcowy etap. Po uzyskaniu niezbędnych zgód z PGW WP ruszyła realizacja jednego z ostatnich działań inwestycyjnych w projekcie – odtworzenie sekwencji żwirowo-kamiennych pryzm. Zadanie podzielone na kilka etapów, jest odpowiedzią na potrzeby rzek stwierdzone podczas monitoringu O, w zakresie poprawy złych parametrów morfologicznych odcinków objętych projektem.

Realizację rozpoczęło odtworzenie dobranych do parametrów rzeki – pod względem kształtu i uziarnienia – pryzm  poniżej EW Kamienna. W miejscu tym, wskutek użytkowania Drawy do spławu drewna do lat 80-tych ubiegłego stulecia, koryto rzeki było znacznie zubożone. Różnicujące rzekę struktury morfologiczne, właściwe dla koryt żwirodennych, praktycznie nie występowały. Dzięki wykonanym  działaniom projektu odcinek ten stał się obecnie bliższy naturalnemu, dzięki czemu stan siedliska uległ znacznej poprawie, sprzyjając zarówno włosienicznikom, jak i ichtiofaunie. Identyczne działanie wykonano w dopływie Korytnicy. Pryzma za prymą, system rzeczny Drawy staje się w pełni zdrową rzeką żwirodenną. Wcześniej podobne działania wykonano w ramach projektu dla poprawy warunków reintrodukowanej rośliny, rdestniczki gęstej, w Chocieli, a także dla wzbogacenia ubogich w żwir tarlisk w rzece Radwi i Grabowej. W realizacji działania ogromny wkład wniósł ekspert Grupy Sterującej, Józef Jeleński. Działanie ma także walor edukacyjny. Widać wyraźnie jak z każdą kolejną wykonaną pryzmą realizujący działanie wykonawca coraz  sprawniej wykonuje swoje prace.