Widok na zaporę przy EW KamiennaW dniach od 13 do 14 stycznia 2016 roku odbyły się lustracje terenowe oraz spotkania kameralne w dorzeczu Drawy. Miały one na celu omówienie wstępnych koncepcji udrożnienia barier ekologicznych, takich jak: zapory przy elektrowniach wodnych, jazy, progi. Odbyły się one w związku z podpisaniem w dniu 4 stycznia br. umowy pomiędzy RDOŚ w Szczecinie i DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji oraz projektów budowlanych i wykonawczych na ww. udrożnienia objęte projektem LIFEDrawaPL.

Spotkanie na terenie EW Kamienna w GłuskuW spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele beneficjenta projektu (RDOŚ w Szczecinie), wykonawcy (DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.), partnera projektu (DPN), EW Kamienna (Enea Wytwarzanie), zaproszeni eksperci zewnętrzni (członkowie Grupy Sterującej i inni). Lustracjami objęto kolejno zaplanowane w projekcie do udrożnienia obiekty, stanowiące bariery dla migracji oraz zagrożenia dla stanu siedliska rzek włosienicznikowych:

  1. Zaporę przy EW Kamienna w Głusku, gdzie planuje się wybudowanie efektywnie działającej przepławki.
  2. Ujście rzeki Suchej do Drawy poniżej EW Kamienna, gdzie przewiduje się ograniczenie erozji nasypu drogowego oraz renaturyzację odcinka ujściowego rzeki Suchej i Drawy poniżej.
  3. Jazy w dolnym odcinku rzeki Korytnicy zaplanowane do udrożnienia przepławkami.
  4. Stary próg w dolnym odcinku Korytnicy, gdzie zaplanowano poprawę drożności ekologicznej.
  5. Zaporę przy MEW Koleśno w Drawsku Pomorskim, gdzie planuje się udrożnienie przepławką techniczną lub naturopodobną.
  6. Próg przy stary młynie w Głęboczku, gdzie zaplanowano udrożnienie przepławką naturopodobną.
  7. Próg przy ul. Staszica w Złocieńcu przewidziany do udrożnienia w formie bystrza.

Spotkanie przy jazie w Sówce nad KorytnicąW trakcie spotkania przeprowadzono wiele owocnych dyskusji w gronie eksperckim, co może tylko pozytywnie wpłynąć na realizację ww. działań zwiększając ich efektywność. W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebę dobrej komunikacji pomiędzy beneficjentem, wykonawcą, zarządcami i właścicielami wód i gruntów oraz ekspertami. Podkreślono także potrzebę uwzględniania na etapie projektowania możliwości monitorowania skuteczności nowo powstałych obiektów hydrotechnicznych oraz ich udostępnienia turystycznego. Poza najistotniejszym walorem zapewnienia ciągłości biologicznej ekosystemowi rzecznemu, realizacja działań niesie w sobie wielką wartość społeczną, głównie w wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Meandrujący odcinek ujściowy rzeki Suchej na terenie DPNDrawa i jej dorzecze już dziś stanowią istotny aspekt turystyki, bardzo ważnej dla lokalnej społeczności. Poprawa jej stanu ekologicznego ma na celu, obok zabezpieczenia cennych siedlisk i ich mieszkańców, otwarcie nowych możliwości jej rozwoju, ale także wyrównanie presji turystycznej do poziomu bezpiecznego dla ekosystemu, z przeniesieniem jej na inne, niż dziś, części dorzecza.

Przy progu w GłęboczkuDla zespołu mającego przygotować koncepcje, a po uzgodnieniu projekty udrożnień, spotkanie było okazją do bezpośredniego zapoznania z terenem, specyfiką poszczególnych obiektów, a także oczekiwaniami realizujących projekt oraz ekspertów. Podkreślenia wymaga fakt, że na spotkanie przybyli naukowcy od lat zajmujący się problematyką tego dorzecza: prof. Piotr Dębowski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Zakładu Ryb Wędrownych, prof. Roman Żurek z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, prof. Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Józef Jeleński, inżynier o wielkim doświadczeniu w zakresie renaturyzacji rzek.

Wymiana poglądów i podsumowanie spotkania w wydziale spraw terenowych RDOŚ w ZłocieńcuWitając uczestników Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Radosław Grzegorczyk podkreślił znaczenie realizacji projektu zarówno dla realizacji zadań statutowych RDOŚ, jak i dla społeczności regionu.

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej :