Przejdź do treści

II Konferencja Zooplanktonowa pt. „Przydatność zooplanktonu do oceny jakości wód”

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2016, w Zatomiu koło Drawna odbyła się II Konferencja Zooplanktonowa pt. „Przydatność zooplanktonu do oceny jakości wód”. Organizatorami konferencji byli: Sekcja Zooplanktonowa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

W II Konferencji Zooplanktonowej wzięło udział 40 uczestników z 13 jednostek naukowych, w tym zagranicznych oraz innych działających w sektorze ochrony środowiska przyrodniczego. Streszczenia referatów i doniesień zostały wydane w materiałach konferencyjnych. Przewodnią myślą konferencji była ocena możliwości zastosowania zooplanktonu w ocenie jakości wód. Temat konferencji wynikał z potrzeby włączenia zooplanktonu, jako centralnego elementu oceny biologicznej i podjęcia w przyszłości prac kalibracyjnych w celu uzyskania silnych metriksów tak jak to zostało uczynione w przypadku fitoplanktonu, makrofitów, makrobezkręgowców i ryb.

W kontekście LIFE DrawaPL, którego przedstawiciel wziął udział w spotkaniu, szczególne zainteresowanie budzi możliwość wykorzystania wiedzy na temat zooplanktonu jako wskaźnika jakości, dla oceny wód jezior przepływowych, oraz elementów koryta gdzie zooplankton ma szanse zaistnieć, jak starorzecza, zastoiska czy okresowo odcinane kanały lateralne.

W ramach konferencji wygłoszono 15 referatów, przedstawiono 17 plakatów oraz przeprowadzono warsztaty z zakresu oznaczania widłonogów. W ramach pierwszej z sesji pod przewodnictwem Dr hab. Jolanty Ejsmont-Karabin, Prof. UB, wysłuchano referatów wyraźnie wskazujących na dobre właściwości indykacyjne zooplanktonu, szczególnie wrotków.

Druga sesja prowadzona była przez Panią Dr hab. Ewę Paturej, Prof. UWM. Sesja ta rozpoczęta referatem wygłoszonym przez przewodniczącą naszej sekcji na temat makro ekologicznego podejścia do świata wrotków. Trzecia sesja prowadzona przez Panią Dr hab. Irenę Bielańską-Grajner, Prof. UŚ, dotyczyła zooplanktonu wód płynących. Oficjalną część konferencji kończyła sesja plakatowa, przybliżająca ostatnie prace uczestników, od wpływu nanopierwiastków na rozmnażanie solowca po zabezpieczenie bazy pokarmowej w postaci zooplanktonu dla larwalnych stadiów reofilnych gatunków ryb. Ten ostatni temat wiąże się wprost z częścią badawczą projektu LIFEDrawaPL, gdzie istotnym pytaniem jest jaki jest potencjał dla podchowu juwenilnych stadiów gatunków mających wrócić do wód dorzeczy objętych działaniami po udrożnieniu barier.

Kolejny dzień minął pod hasłem „Warsztatów Widłonogowych”, przeprowadzonych przez Dr hab. Marię Hołyńską. Warsztaty adresowane przede wszystkim do młodych hydrobiologów, którzy pod czujnym okiem prowadzącej poznali tajniki pozwalające łatwiej i skuteczniej oznaczać poszczególne gatunki widłonogów. Po warsztatach, odbył się edukacyjny spływ kajakowy rzeką Korytnicą, gdzie uczestnicy praktycznie trenowali zastosowanie zdobytej wiedzy w warunkach doliny rzecznej.

Spotkanie kończyła sesja referatowa prowadzona przez Dr hab. Natalię Kuczyńską-Kippen, Prof. UAM. Referaty dotyczyły oddziaływania zlewni jezior na struktury zooplanktonu. Zaprezentowano także wyniki badań nad zooplanktonem przeprowadzonych na Ukrainie, w dwóch antropogenicznych rezerwuarach wody, pierwszym powyrobiskowym, zasolonym zbiorniku oraz w drugim Zbiorniku Dniestrowskim.

Konferencję podsumowała przewodnicząca Sekcji Zooplanktonowej Pani Dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, Prof. UB. Wspólnie uznano, że kontynuowanie spotkań jest ważnym elementem działalności środowiska hydrobiologów.

Zaprezentowana wiedza z praktycznymi zastosowaniami wykorzystania zooplanktonu w ocenie jakości wód w zlewniach, a także w elementach dorzeczy, gdzie zooplankton ma szanse zaistnieć stanowi znaczne poszerzenie możliwości wykorzystania w praktyce tej części fauny ekosystemów wodnych w badaniach monitoringowych.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress