Przejdź do treści

Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

„Uderzenie skrzydeł motyla może zmienić świat” – po tym hasłem obchodzony jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000.

Generalne obchody Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000 przypadają rokrocznie na dzień 21 maja.
Data wydarzenia nie jest przypadkowa, a wiąże się bezpośrednio z datą 21 maja 1992 roku, kiedy to została przyjęta tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Dyrektywa siedliskowa jest aktem ściśle powiązanym i rozwijającym wizję działań nakreślonych wcześniej w odniesieniu do ptaków w tzw. Dyrektywie Ptasiej (Dyrektywa 79/409/EWG Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków, zastąpiona nową Dyrektywą 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa).

Obydwie Dyrektywy stanowią fundament funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – sieci obszarów chroniących zagrożone w skali europejskiej gatunki roślin, zwierząt i typy siedlisk przyrodniczych charakterystyczne dla Europy.

Z tej okazji dla wzmocnienia rangi wydarzenia w całej Europie organizowane są imprezy z udziałem lokalnych partnerów oraz społeczności, upowszechniające wiedzę o sieci Natura 2000.

W dniu 23 maja 2016 r. pracownicy zespołu LIFEDrawaPL Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie we współpracy z  Drawieńskim Parkiem Narodowym, a także nadleśnictwami z regionu Pomorza Zachodniego: Gryfino, Drawno, Kliniska oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie włączyli się w promocję Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000.

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ przeprowadzili zajęcia aktywnej edukacji dla młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Drawnie w formie panelu edukacyjnego poświęconego Drawie, gatunkom ryb i roślin żyjących w tej rzece oraz siedlisk przyrodniczych z nią związanych. W akcji uczestniczyło blisko 60 osób.

Tematami spotkania były: prezentacja projektu LIFEDrawaPL, wykłady z aktywnym uczestnictwem młodzieży na temat ryb wędrownych i zagrożeń dla ich wędrówek, roli i miejsca wody w krajobrazie, w tym chronionych siedlisk hydrogenicznych oraz roli i znaczenia funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych.

W drugiej, terenowej części spotkania pod przewodnictwem pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego młodzież powędrowała brzegiem jeziora Adamowo, by lepiej zrozumieć teorię przekazaną wcześniej w szkolnej klasie. Przy okazji zebrała śmieci, po tych, którzy jeszcze wiele muszą się nauczyć aby zrozumieć jak piękny i niepowtarzalny świat niszczą.

Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko z kiełbaskami oraz konkurs wiedzy przyrodniczej z nagrodami przeprowadzony przez pracowników RDOŚ w Szczecinie. Bardzo budujący był fakt aktywnego uczestnictwa młodzieży zarówno w konkursie jak i całym dniu Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress